top of page

Z

zachodzić                              выполняться  (о равенстве, теореме)

zakres                                    область; множество

- argumentu                            - определения,

                                                  множество значений аргумента,

- całkowania                           - интегрирования

- funkcji                                  - значений функции

- liczbowy                               - чисел

- stosowalności                       - применимости

- zmiennej                              - значений переменной

- zmienności                           - изменения

zakreślać okrąg                    строить окружность

zależeć                                   зависеть

założenie                                1. предположение, допущение

                                               2. условие теоремы 3. аксиома

- granic całkowania                изменение пределов

                                               интегрирования

- zmiennej                              замена переменной

zamykać                                1. замыкать 2. закрывать (скобки),

                                                заключать (в скобки)

zastosować                             применить

zdanie                                    высказывание; предложение

- elementarne                         - элементарное

- fałszywe                               - ложное

- prawdziwe                           - истинное

- proste                                   - элементарное

- sprzeczne                             - противоречивое

- tożsamościowe                    - тождественное

- trywialne                              - тривиальное

- zanegowane                         - отрицание высказывания

- złożone                                - составное

zdarzenia                              события

- jednakowo prawdopodobne - равновероятные

- niewyłączające się               - совместные

- niezależne                            - независимые

- równoprawdopodobne         - равновероятные

- wykluczające się                  - несовместные

- wzajemnie niezależne          - взаимно независимые

- zależne                                 - зависимые

zdarzenie                               событие 

- dopełnicze                           - противоположное

- elementarne                         - элементарное

- niemożliwe                          - невозможное

- pewne                                  - достоверное

- przeciwne                            - противоположное

zdefiniowany                        определённый,

                                               получивший определение

- wzorem następującym         - следующей формулой

zerować                                  обращать в нуль

zerować się                            обращаться в нуль

zgodnie                                  согласно

- z ruchem wskazówki zegara  по часовой стрелке

- z założeniem                        - допущению

- zorientowane                        - одинаково направленные

zmiana                                   изменение, преобразование, замена 

- kolejności                            - порядка

- oznaczeń                              - обозначений

- skali                                     - масштаба

- współrzędnych                     преобразование координат

- zmiennych                           замена переменных

- znaku                                   перемена знака

zmienna                                 переменная 

- całkowania                           - интегрирования

- całkowita                             - целочисленная

zmierzać                                стремиться

- do nieskończoności             - к бесконечности

- do zera                                 - к нулю

znak                                       знак 

- mniejszości                          - меньше (<)

- należenia                              - принадлежности

- nierówności                         -  неравенства

- pierwiastka                          - корня (радикал)

- równości                              - равенства

- sumacyjny                            - суммирования

- większości                           - больше (>)

- wynikania                            - следования

zrównać                                  уравнять

zróżniczkowanie                    дифференцирование

bottom of page